1975

Oprichting vzw Diogenes

Een aantal mensen die vertrouwd zijn met de gehandicaptensector gaan op zoek naar een aangepaste aanpak voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Door de ligging en de grote tuin blijkt de oude pastorie in Wulvergem een interessante plaats voor ‘De Pelgrim’.

Oprichting vzw Open Thuis, dienst voor pleegzorg en begeleid wonen

Open Thuis krijgt een erkenning als gezinsplaatsingsdienst voor personen met een beperking. De hoofdzetel is gevestigd in Antwerpen, later in Leuven.

1978

Erkenning en eerste opnames Diogenes

In 1978 wordt Diogenes erkend door het ministerie voor de opname van volwassenen met een verstandelijke beperking uit de regio. Hierna volgen de eerste opnames. Waarden zoals respect voor de medemens en het milieu, een democratische werking en het uitwerken van activiteiten, krijgt meer en meer vorm.

1980

Uitbreiding Open Thuis

Er ontstaan vestigingsplaatsen in elke Vlaamse provincie.

Uitbreiding Diogenes

De vzw huurt nog een gebouw, met grote tuin, naast de pastorie. Ondertussen is dit gebouw aangekocht en gerenoveerd. Het bakatelier, het houtatelier, het toenmalig kruidenatelier en de polyvalente zaal worden erin ondergebracht. Voor het composteren wordt een apart gebouw opgericht.

1981

Voorbereiding oprichting vzw Kortopvangcentrum (later Den Ommeloop)

Begin de jaren 80 ondervindt de gezinsplaatsingsdienst Open Thuis moeilijkheden om op korte termijn gastgezinnen te vinden voor personen met een verstandelijke beperking. Na een vergadering met een aantal plaatselijke diensten wordt een werkgroep opgericht die de behoefte aan een Kortopvangcentrum in de regio Ieper moet onderzoeken. Hieruit blijkt de nood aan kortopvang.

1983

Oprichting vzw Kortopvangcentrum

De vzw start met een kortopvangcentrum in het pastoriegebouw te Boezinge. Twee jaar lang zorgen vrijwilligers en een aantal BTK-ers voor de opvang en begeleiding van personen met een beperking die tijdens de verlofperiodes of om andere redenen nergens terecht kunnen.

1985

Kortopvangcentrum wordt stopgezet

De Raad van Beheer beslist de werking van het Kortopvangcentrum stop te zetten. Een erkenningsstop op kortopvangcentra ontnam alle perspectieven, vooral wat betreft subsidiëring. Er wordt met BTK-projecten en vrijwilligers verder opvang voorzien voor cliënten waar geen opvang voor gevonden wordt, vooral werkende jongvolwassenen. Dit wordt de start van het tehuis werkenden.

1986

Oprichting vzw Gezinsvervangend Tehuis (later Den Ommeloop)

Er worden enkele aanpassingswerken gedaan aan het oude pastoriegebouw (te Boezinge) zodat het geschikt is voor de opvang van personen met een beperking. Het Gezinsvervangend Tehuis wordt voor 8 personen Tehuis Werkenden erkend.

1987

Bijkomende erkenning Open Thuis

Open Thuis krijgt een erkenning als dienst pleegzorg werkend onder de bijzondere jeugdbijstand.

1988

Uitbreiding erkenning Gezinsvervangend Tehuis

Er komt een gebouw van de Vereniging Ons Tehuis vrij waardoor we, dankzij de steun van Beschutte Werkplaats Westlandia en OCMW Ieper, kunnen verhuizen naar de Poperingseweg te Ieper. De nieuwe benaming ‘Den Ommeloop’ ontstaat. Het nieuwe, grotere gebouw maakt een uitbreiding van de erkenning tot 16 plaatsen Tehuis Werkenden mogelijk.

1991

Bijkomende erkenning Open Thuis

Open Thuis krijgt een erkenning voor twee diensten Begeleid Wonen. Eén in Hasselt (Begeleid Wonen Midden-Limburg) en één in Diksmuide (Begeleid Wonen Westhoek).

Uitbreiding gebouwen Den Ommeloop

Er komen een aantal huizen van Vereniging Ons Tehuis vrij. Dankzij de steun van de OCMW raad kunnen we een tweede gebouw in gebruik nemen. Vereniging Ons Tehuis deed de nodige aanpassingen in de woning.
Den Ommeloop beschikt nu over een leefgroep voor maximaal 10 bewoners, daarnaast zijn er 6 studio’s ingericht voor de bewoners die individueel begeleid worden.

1995

Uitbreiding Diogenes

Er wordt nog een stuk grond, nabij de boerderij, in erfpacht genomen. Hierop komt een grote schuur, een nieuwe huisvesting voor de dieren. Naast de stal wordt een waterzuivering gebouwd.

1996

Samenwerking Diogenes, Den Ommeloop, Open Thuis, vzw Matthys

Den Ommeloop vangt een aantal cliënten van Diogenes op die in woningnood zitten door het wegvallen van hun thuissituatie. Omgekeerd biedt Diogenes een aantal mensen van Den Ommeloop, die langdurig werkloos zijn, zinvolle arbeid aan binnen het dagbesteding. Deze samenwerking krijgt uitbreiding via structurele overlegmomenten met de voorzieningen Open Thuis en vzw Mathijs.

1999

Oprichting nieuwe afdeling Diogenes: De Milieuboerderij

Er wordt een nieuwe erfpacht gesloten met het provinciebestuur West-Vlaanderen, op het domein ‘de Palingbeek’ in Zillebeke. Op het provinciaal domein wordt, samen met de milieu educatieve dienst van de Provincie en Stad Ieper, een milieu educatief centrum uitgebouwd. Dit in combinatie met een boerderij. Onze cliënten staan in voor het runnen van de ecologische boerderij.

Samenwerking Diogenes en De Fakkel

Door de groeiende nood aan een woonvorm wordt een samenwerking gesloten met ‘De Fakkel’ in Wervik. De Fakkel wordt opgericht in 1999, om tegemoet te komen aan de groeiende nood aan opvang voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Verhuis naar Rijselstraat

Samen met WVA huurt Den Ommeloop een gebouw in de Rijselstraat. Daar worden de burelen van WVA, Den Ommeloop en een ontmoetingsruimte in ondergebracht.

2000

Bijkomende erkenning Open Thuis

Er worden zes aparte vestigingsplaatsen toegekend aan Open Thuis voor hun dienst pleegzorg, in Antwerpen, Leuven, Hasselt, Gent en Roeselare.

Beschermd wonen

Den Ommeloop wordt erkend als dienst Beschermd wonen voor 3 cliënten. Dit wordt in verschillende fasen uitgebreid naar 9 cliënten.

2001

Nieuwe afdeling Diogenes: De Fakkel

De Fakkel treedt toe tot Diogenes. Vanaf dan wordt de werking geleidelijk aan gesubsidieerd. Er wordt een nieuwbouw en aanbouw gerealiseerd, naast het huidige gebouw.

2002

Uitbreiding gebouwen Den Ommeloop

Den Ommeloop koopt een woning in de Vogelwijk, bestemd voor 5 personen.

2003

Begeleid Wonen Westhoek verhuist

Begeleid Wonen Westhoek verhuist naar Veurne.

Uitbreiding gebouwen Den Ommeloop

Den Ommeloop koopt een pand in de wijk De Witte Huizen in Ieper. Een groep vrijwilligers van het Christus Koning Instituut van Sint-Job-In-’t Goor verbouwen, in het kader van een bouwkamp, het vroegere schooltje tot een studiogebouw met 8 studio’s.

Samenwerkingsovereenkomst Diogenes-Den Ommeloop

Diogenes en Den Ommeloop sluiten een samenwerkingsovereenkomst af om elkaars cliënten in de woonvormen en dagbesteding op te vangen.

2005

Bijkomende erkenning Open Thuis

Er worden drie aparte erkenningen toegekend aan Open Thuis, namelijk Open Thuis Antwerpen – Vlaams Brabant, Oost-West-Vlaanderen en Limburg.

Intrek studio’s Siegenlaan

8 personen nemen hun intrek in het nieuwe studiogebouw in De Witte Huizen.

2006

Aankoop bouwgrond Merellaan

Den Ommeloop beslist bouwgrond te kopen in de Merellaan voor de bouw van een leefgroep. Ons Onderdak, met wie Den Ommeloop een samenwerkingsovereenkomst afsluit, koopt de aanpalende bouwgrond voor de bouw van 4 appartementen voor cliënten van Den Ommeloop.

2008

Oprichting nieuwe afdeling Diogenes: Het Minnehuis

Diogenes krijgt een gulle schenking van de heer Victor Minne. Met deze schenking wordt de oude Sint-Jozefsschool in Wervik gekocht. Na renovatie krijgt het dagbesteding de naam ‘Het Minnehuis’.

Verhuis burelen

De burelen van Den Ommeloop verhuizen naar Rijselstraat 96.

Bijkomende erkenning Open Thuis

De werkvorm Begeleid Wonen krijgt een bijkomende erkenning voor trajectbegeleiding.

2012

Wijzigingen Open Thuis

Er is een stopzetting van de werkvorm ‘trajectbegeleiding’. Er is een gedeeltelijke herstructurering in de plaatsen Begeleid Wonen. Zo wordt Open thuis ook erkend voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH).

2014

Intrek Merellaan

7 personen nemen hun intrek in de nieuwe leefgroep in de Merellaan. Daarnaast gaan 4 personen wonen in de appartementen net naast de leefgroep, waardoor ze in noodsituaties beroep kunnen doen op de leefgroep.

2015

Fusie Diogenes, Den Ommeloop en Begeleid Wonen Westhoek

Om een breder en uitgebreider aanbod te realiseren voor personen met een beperking én door de veranderende regelgeving in de sector, wordt besloten om over te gaan tot een fusie.

Vondels vzw

Sinds 01/01/2015 vormen Diogenes vzw, Den Ommeloop vzw en Begeleid Wonen Westhoek een nieuwe voorziening: Vondels vzw.