VONDELS VZW

De drie organisaties Den Ommeloop, Open Thuis-Begeleid Wonen Westhoek en Diogenes fusioneren en vormen één vzw: VONDELS.

Met deze fusie benutten we optimaal de sterktes van onze organisaties om onze cliënten nog beter te ondersteunen. We gaan positief in op de uitdagingen in de sector van personen met een beperking. De kleinschalige werking in de verschillende werkingen blijven we koesteren. Duurzaam en ecologisch ondernemen staat centraal.

Vondels vzw
Ter Waarde 45 te 8900 Ieper
Tel.: 057/21 20 62
Ondernemingsnummer: 0415.108.728


Op dit moment wordt er een hele nieuwe site voor Vondels vzw ontworpen.
Voorlopig kan je op de afzonderlijke websites nog terecht voor alle info en toepassingen.

Bekijk hier once VACATURES »

Diogenes vzw

Diogenes vzw BEZOEK DE SITE

De Pelgrim, dagcentrum
Dorpsstraat 22 te 8952 Wulvergem.
T 057/44 56 18 depelgrim@vondels.beMilieuboerderij, dagcentrum
Vaartstraat 7 te 8902 Ieper
T. 057/230861 milieuboerderij@vondels.beDe Fakkel, Kortverblijf-Woonhuis en Studiowonen
Laagweg 36 te 8940 Wervik
T 056/31 57 04 defakkel@vondels.beHet Minnehuis, dagcentrum
Kruisekestraat 92A te 8940 Wervik
T. 056/49 68 30 minnehuis@vondels.be


Den Ommeloop

Den Ommeloop BEZOEK DE SITE

Administratie en Beschermd Wonen
Rijselsestraat 96 te 8900 Ieper
T. 057/206 059 den.ommeloop@vondels.be

Begeleid wonen Westhoek

Begeleid wonen Westhoek BEZOEK DE SITE

Team Veurne
Statieplaats 1, 8630 Veurne
T. 058/28 09 70 info@vondels.be


Mobiel team Ieper
Ter Waarde 45 te 8900 Ieper
T. 057/21 20 62 info@vondels.be


ONZE MISIE EN VISIE

MISSIE Vondels vzw gaat samen met mensen met een beperking en hun netwerk op zoek naar door hen ervaren kwalitatieve antwoorden en dit op alle levensdomeinen (wonen, dagbesteding, …).

In ons streven naar zorg op maat zijn kleinschaligheid en waarden als gelijkwaardigheid en betrokkenheid essentieel.

We zijn een professionele organisatie die duurzaam omspringt met mensen én middelen!

VISIE

Vondels vzw gaat samen met mensen met een beperking en hun netwerk op zoek naar door hen ervaren kwalitatieve antwoorden en dit op alle levensdomeinen (wonen, dagbesteding, …).

Vondels vzw vertrekt van de vragen van de meerderjarige persoon met een (vermoeden van) beperking. Samen met de persoon én zijn netwerk gaan we op zoek naar een gepast aanbod en kwalitatieve antwoorden op de (ondersteunings-)vragen.

Het netwerk van de cliënt wordt hierbij als een evidente en noodzakelijke partner beschouwd in de ondersteuning. Afhankelijk van de individuele cliëntsituatie, wordt het netwerk van de cliënt uitgebouwd, onderhouden, versterkt en/of bevestigd. We gaan er van uit dat personen uit het netwerk van de cliënt kunnen beschouwd worden als ‘ervaringsdeskundige’; daar waar mogelijk proberen we deze kennis en knowhow te gebruiken en wederzijds te versterken.

Tot het netwerk van de cliënt rekenen we ook reguliere of handicap-specifieke organisaties of diensten. We proberen hierbij steeds te streven naar transparantie qua ondersteuning en onderlinge samenwerking en afstemming; dit in het kader van het bieden van een maximale levenskwaliteit voor de cliënt. Hiertoe zijn we er ons als professionele organisatie van bewust dat we regelmatig ons eigen handelen moeten evalueren en flexibel bijsturen, daar waar nodig.

Vondels vzw staat voor een zo breed mogelijke beeldvorming m.b.t. de persoon met een (vermoeden van) beperking en diens vragen. In het zoeken naar antwoorden, gaan we uit van het burgerschapsmodel: we vertrekken van het individu in zijn context, als persoon met rechten én plichten. We gaan daarbij emancipatorisch te werk: we geloven in het feit dat elke cliënt een handelingsbekwaam persoon is, waarbij we stimulerend te werk gaan om de cliënt zelf zijn keuzes te laten maken en zijn leven in handen te nemen.

Daarbij wordt uitgegaan van een holistische mensvisie, waarbij we de totale mens benaderen en niet vertrekken van bepaalde deelaspecten. We proberen hierbij in te zetten op alle levensdomeinen, zoals bv wonen, dagbesteding, vrije tijd,…

In ons streven naar zorg op maat zijn kleinschaligheid en waarden als gelijkwaardigheid en betrokkenheid essentieel.

Vondels vzw streeft naar zorg op maat voor elke cliënt. In het tegemoet komen aan wensen, vragen en verwachtingen van de cliënt, houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van zowel de cliënt als de organisatie, maatschappelijke evoluties en nieuwe tendensen.

Hierbij wordt ook altijd uitgegaan van een respect voor de ideologische, filosofische en religieuze overtuigingen van elke persoon.

De organisatie draagt kleinschalig werken hoog in het vaandel. Het uitgebreide aanbod van ondersteuning wordt zoveel mogelijk gedecentraliseerd georganiseerd, waarbij we zoveel als mogelijk inclusief te werk gaan.

Kleinschaligheid houdt ook in dat er een vlakke organisatiestructuur is, waarbij we de afstand tussen cliënten en de dienstverlening zo kort mogelijk, én de communicatie zo direct mogelijk houden. Op die manier komen antwoorden en beslissingen snel en efficiënt tot bij de nodige betrokkenen.

Betrokkenheid is essentieel binnen de organisatie. Daarnaast gaan we er binnen Vondels vzw van uit dat iedereen met elkaar gelijkwaardig omgaat.

Om de betrokkenheid zo groot mogelijk te houden van cliënten, netwerk en medewerkers, is het belangrijk dat iedereen participeert aan en inspraak krijgt in de werking en het beleid van de organisatie. We vertalen dit in de deelname aan overlegorganen, het bieden van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan de verschillende basisteams. Dit kan betrekking hebben op budget, teamwerking, infrastructuur, enz.

Het blijft steeds belangrijk dat cliënten en medewerkers een goed zicht blijven houden op het geheel van de organisatie. Er wordt gestreefd naar duidelijkheid voor iedereen m.b.t. bevoegdheden, aanspreekpunten, enz. Daarbij is het zaak om de werking van de ondersteunende diensten – zoals bv de orthoagogische dienst, vrijwilligerswerking, VTO, enz. - zichtbaar te houden.

We zijn een professionele organisatie die duurzaam omspringt met mensen én middelen!

Professionaliteit betekent voor Vondels vzw dat we overal ‘De juiste man/vrouw op de juiste plaats’ willen zien. We kijken daarom in eerste instantie naar de competenties, talenten en capaciteiten die op een bepaald terrein in de organisatie nodig zijn.

We maken dit operationeel door uit te gaan van een goed uitgebouwde omkadering, een transparante besluitvorming, een efficiënte communicatiecultuur en een degelijk competentiemanagement.

Daarnaast ligt de focus ook op het sociaal ondernemerschap, met het oog op innovatie en experimentele projecten om ons toe te laten blijvend af te stemmen op een steeds veranderde maatschappij met groeiende verantwoordelijkheden en een steeds veranderende regelgeving.

We zien Vondels vzw in dit verband ook als een lerende organisatie, waar mooie initiatieven kunnen groeien, nieuwe mogelijkheden geschapen worden en samengewerkt wordt met andere organisatie, zowel van binnen als buiten de (sociale) sector.

Als duurzame organisatie geeft Vondels vzw prioriteit aan een ecologisch verantwoorde omgang met de omgeving. Dit uit zich onder andere in de manier van omspringen met energie, grondstoffen en afval.

Een zeer belangrijk aspect van duurzaamheid vertaalt zich ook in de omspringen met mensen. We proberen zo veel als mogelijk optimale werkomstandigheden te creëren voor alle medewerkers: aangename werkomstandigheden, een degelijke infrastructuur, voldoende mogelijkheden tot vorming en bijscholing, een positieve omgang met elkaar. Op die manier hopen we dat de relaties tussen cliënten en medewerkers duurzaam worden en het vertrouwen op en tussen alle echelons aanwezig is. Het streefdoel is een maximale tevredenheid van alle cliënten en medewerkers, wat enkel maar ten goede kan komen aan de kwaliteit van leven van persoon en organisatie!

VACATURES

1 begeleider (m/v) op bachelor niveau voor het mobiel team VEURNE (contract 30u onbepaalde duur)

We zoeken voor ons team Veurne 1 nieuwe medewerker (m/v).

Onze werking biedt mobiele en ambulante ondersteuning aan een 145-tal volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Westhoek (Veurne-Diksmuide-Ieper-Heuvelland). Wij richten ons zowel tot mensen met een verstandelijke, motorische en/of sensoriële beperking als tot personen met een autismespectrum- stoornis of NAH. We vertrekken vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de cliënt.

De ondersteuning kan zich op verschillende vlakken situeren zoals het materieel welzijn (wonen, budgetbegeleiding, omgaan met papieren, huishouden organiseren, daginvulling,..), emotioneel welzijn (zelfbeeld, omgaan met stress, levensgeschiedenis, vrije tijd…), sociaal welzijn (uitbouw netwerk, opvoedingsondersteuning, relaties,..), lichamelijk welzijn (gezondheid,…), persoonlijke ontwikkeling (behoefte aan vorming, weerbaarheid,…).

Onze cliënten zijn alleenstaand, wonen samen of vormen een gezin.

Meer info over onze werking op www.vondels.be (begeleid wonen westhoek)

U staat in voor
- Opnemen van individuele begeleidingen van cliënten – hoofdzakelijk regio Veurne / Westkust / Diksmuide maar uitzonderlijk ook regio Ieper- onder de vorm van huisbezoeken: dit betreft o.a. het opmaken, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de persoonlijke individuele dienstverleningsovereenkomst of het ondersteuningsplan.
- Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met externe personen en instanties om de ondersteuning aan de cliënten te optimaliseren.
- Als lid van het team actief meedenken en samenwerken aan de verdere uitbouw van de inhoudelijke werking en een degelijk kwaliteitsbeleid.
- Als lid van een werkgroep of individueel opnemen van bijkomende taken die in onderling overleg zijn verdeeld en waarvan de doelstellingen bepaald werden in overleg met het team

We verwachten
- U bent een geëngageerde en gemotiveerde medewerker met een diploma niveau bachelor in een pedagogische of sociaal-agogische richting.
- U beschikt over een rijbewijs B en een wagen en u bent bereid deze te gebruiken voor dienstverplaatsingen.
- U bent woonachtig in een straal van maximaal 20 km rond Veurne
- U heeft een basishouding die getuigt van maturiteit, respect en empathie
- U hebt bij voorkeur enige relevante hulpverleningservaring en affiniteit met betrekking tot de doelgroep en diverse methodieken en strategieën (waaronder vraagverduidelijking en netwerkontwikkeling) binnen een ambulante en mobiele zorgvorm of u bent bereid zich dit eigen te maken
- U kan zowel in team werken als zelfstandig en systematisch eigen werk organiseren en plannen.
- U neemt verantwoordelijkheid op en u bent opbouwend en positief ingesteld.
- U kan efficiënt omgaan met een tekstverwerkingsprogramma
- U bent flexibel en bereid tot avondwerk (geen weekendwerk tenzij uitzonderlijk)
- U bent bereid afwisselend te werken vanuit 2 standplaatsen (Veurne en Ieper) indien de werking dit noodzaakt

Wij bieden
- Een contract onbepaalde duur van 30u/week
- Datum indiensttreding: 15 augustus 2016
- Verloning volgens de wettelijke barema’s binnen PC 319 en overname relevante anciënniteit.
- Vergoeding voor uw dienstverplaatsingen en een flexibel uurrooster
- Tablet en gsm voor professioneel gebruik
- Een dynamische organisatie met veel kansen tot initiatief en ontwikkeling.
- Individuele werkondersteuning en coaching


Sollicitatieprocedure & contactpersoon voor meer info
- Via mail met CV en sollicitatiebrief naar Vondels vzw mobiel wonen Veurne t.a.v. David Casteleyn
- Mailadres : david.casteleyn@vondels.be
- Solliciteren uiterlijk 23 juni
- Eerste selectie op basis van brief en CV ; in de 2e fase volgen er 1 of 2 gesprekken (diepte-interview en praktische proef). Deze gesprekken zullen aanvatten op 29 juni.
- Voor meer info omtrent de functie of procedure: via mail of op tel. 0496/52 26 13 t.a.v. David Casteleyn